satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satelitShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

terinvest.com/intec
Steda 20.10.2004 - 19:53:50 online 5 lid pihlen Nastav barvu:


Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
32%
kabelovho rozvodu
21%
MMDS
12%
DVB-T
8%
satelitu
27%
Hlasovalo 299 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
Berlnsk televizn v zanala jako ern stavba - II.
Rdio as opt terem toku
Berlnsk televizn v zanala jako ern stavba - I.
Karneval do vstup do vysln TV Prima nut zkon, kritika Karnevalu je naprosto nesmysln
Nmstko opt pilkalo divky
Sledovanos spravodajstva televzie JOJ stpa
Dstojnj ivot pro mentln postien v Psrech
Casema nabdne digitln televizn programy zdarma
Velk pardubick pitahovala vce pozornosti ne vloni
Pojiovna tst opt prvn

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

06/10 - TV ke staen: Program: HBO, HBO Guide, Premiry HBO, Nepremiry HBO, HBO2, Guide HBO2, Synopse HBO2, Private Blue a Private Gold na msc listopad, Hallmark na 45. tden, Galaxie-sport, TV Hradec Krlov a TV Praha na 43. tden a Eurosport na 43.-44. tden.

26/09 - TV ke staen: Program: Animal Planet, CNN Int., Discovery, MTV Europe a Private Gold na msc jen, Hallmark na 41.-44. tden, Eurosport, Galaxie-sport a TV Praha na 41.-42. tden.

11/09 - TV ke staen: Program: Cartoon, Reality, Romantica a TCM na msc jen.

04/09 - TV ke staen: Program: AXN, HBO, HBO Guide, Premiry HBO, HBO2, HBO2 Guide, Synopse HBO2, Private Blue Europe a Spektrum na msc jen.
Rubrika: Technika
Vnmanie prce s internetom ako prli nkladn malo v roku 2003 klesajcu tendenciu
Autor: R.Vavro, T SR, e-mail: Pidan: 16.08.2004

Telekomunikan rad SR (T SR) zverejnil na svojej strnke uvatesk prieskum Internet v Slovenskej republike z pohadu regultora III. V dokumente sa uvdza, e v roku 2003 bol v porovnan s rokom 2002 zaznamenan prud nrast uvateov internetu i zkaznkov pripojench na internet. Poda vskumu TNS SK z aprla 2004, je logicky najastejou barirou nevyuvania internetu (ktor m roky dominanciu) nevlastnenie potaa, druhm najastejm dvodom je nedostaton znalos o prci s internetom. almi uvdzanmi dvodmi s: nzor nepotrebujem vyuva internet, nemonos prstupu na internet a cena. Vnmanie prce s internetom ako prli nkladnej zleitosti malo v roku 2003 klesajcu tendenciu z 54,3% na 37,5 %. Vsledky tdie "ISP Tracking" naznauj, e tomuto stavu mohlo prispie aj zniovanie cien poskytovanch sluieb.

V roku 2003 bolo poda metodiky Asocicie poskytovateov internetu 1 375 809 uvateov internetu. Poda tatistickho zisovania odvetvia telekomunikci z uvedenho bolo 182 143 zkaznkov. Z celkovho potu zkaznkov je 53,1% bytovch. Celkov poet uvateov i zkaznkov zaznamenva kad rok nrast. V roku 2003 bol v porovnan s rokom 2002 zaznamenan prud nrast takmer vo vetkch sledovanch ukazovateoch, s vnimkou zkaznkov na pevnch okruhoch. Najviac zkaznkov (87,7%) je pripojench prostrednctvom dial-up, na druhom mieste je s vekm odstupom pevn rdiov prstup (4,1%), 2,3% zkaznkov je pripojench prostrednctvom DSL, 2,1% prostrednctvom pevnho okruhu, 1,9% je pripojench prostrednctvom kblovho modemu a rovnak podiel maj in technolgie pripojenia do internetu.

Poda vskumu Internet v Slovenskej republike 1/2004 spolonosti TNS SK s.r.o., ktor prebiehal v aprli 2004, je logicky najastejou barirou nevyuvania internetu nevlastnenie potaa ktor uviedli dve tretiny respondentov nevyuvajcich internet. Druhm najastejm dvodom nevyuvania internetu je nedostaton znalos o prci s internetom. almi uvdzanmi dvodmi s: nzor nepotrebujem vyuva internet, nemonos prstupu na internet a cena.

Najvou barirou, ktor brni pouva pota je nzor, e respondent nepotrebuje pouva pota. A na druhom mieste so znanm odstupom je dvod, e respondent nem monos pouva pota nasledovan nezujmom o pouvanie potaov. Podobne je to aj s vlastnenm potaa v domcnosti. Najastejie uvdzanm dvodom nevlastnenia potaa v domcnosti je tvrdenie, e ho respondenti nepotrebuj ma. Absencia potaa, ako hlavnho dvodu nevyuvania internetu mala poda vskumov v rokoch 2002 a 2003 mierne klesajcu rove. Vo vetkch vskumoch m tento dvod dominanciu. Rieenie problematiky absencie potaa vak nie je v kompetencii T SR.

Vnmanie prce s internetom ako prli nkladnej zleitosti malo v roku 2003 klesajcu tendenciu z 54,3% na 37,5 %. Vsledky tdie "ISP Tracking" spolonosti TNS SK naznauj, e tomuto stavu mohlo prispie aj zniovanie cien poskytovanch sluieb. Poda uvedenej tdie "V porovnan s predchdzajcimi vlnami vsledky jasne naznauj, e so zvyujcim sa potom poskytovateov internetu schopnch ponka komplexn a kvalitn rieenia, zvyuje sa tlak na ceny sluieb internetovho pripojenia a skutone dochdza k ich zniovaniu. Ceny internetovho pripojenia (veobecne, bez rozdielu pouitej technolgie) s u niektorch poskytovateov internetu niie ako na zaiatku roka a predpoklad sa ich al pokles."

Zmeny v legislatvnej oblasti od roku 2004 vrazne zjednoduuj prchod novch poskytovateov siet a sluieb na trh, o bude ma priazniv dopad na kvalitu a ceny elektronickch komunikanch sluieb.


V Bratislave 13. augusta 2004, Roman Vavro, hovorca T SR


poet koment k tomuto lnku: 0

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
08/07 Provoz CDMA Eurotelu ru televizn signl
01/06 irokopsmov pstup pes stratosfru
27/05 Vzkumy televiznho chovn v roce 2003
23/03 Nov pokojov antna Hama pro DVB-T
23/03 CeBIT 2004: Hledn nov krve

Komente:


zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!