satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV download Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

shop.satplus.cz
Steda 04.05.2005 - 07:31:33 online 8 lid pihlen Nastav barvu:


Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
29%
kabelovho rozvodu
20%
MMDS
9%
DVB-T
11%
satelitu
32%
Hlasovalo 817 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
T 24 on-line na portlu www.ct24.cz dnes
Dva specily tento tden na Nov vera
Zjem o zpasy esk reprezentace na MS v lednm hokeji vera
Televize Prima pekonala v 17. tdnu opt svj rekord v podlu na trhu v prime time vera
Romn pro eny zskal Divckou cenu vera
Kabelov programy maj bt zakdovan
Johnny vyhral u druh krt
Rozhodnut o poplatcch za TV a rozhlas asi snmovna opt odlo
CME prodala obligace za 370 milion eur na financovn koup Novy
Rozhlasov rada o prprave voby generlneho riaditea SRo

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.


04/04 - TV download: Program: Animal Planet, AXN, Club, CNN, Discovery, HBO, HBO 2, MTV Europe, Private Blue, Private Gold, Reality TV, Romantica, Spektrum a VH1 plus Highlights na msc kvten.

17/03 - TV download: Program: Hallmark, Hradec Krlov, Eurosport, Eurosport 2, ko, Praha a Prima na 18. - 20. tden.

Dne 27.2.2005 byla rubrika Upload z dvodu nadmrnho vytovn serveru nahrazena rubrikou TV download
Rubrika: Technika
ST m vznamn vplyv na dvoch najdleitejch maloobchodnch trhoch
Autor: R.Vavro, T SR, e-mail: Pidan: 08.02.2005

Da 7. februra 2005 Telekomunikan rad SR (T SR) doruil spolonosti Slovak Telecom (ST) a zrove zverejnil na www.teleoff.gov.sk/Sutaz/analyza.html
vsledky analz dvoch najdleitejch maloobchodnch trhov - pripojenie bytovch a pripojenie nebytovch zkaznkov do pevnej verejnej telefnnej siete. Analzy potvrdili, e na oboch trhoch nie je efektvna sa a e na nich psob podnik (ST), ktor nie je vystaven efektvnej sai a ekonomick vplyv mu v podstatnom rozsahu dovouje sprva sa nezvisle od konkurentov a uvateov. Doruenm vsledkov analz zana plyn 30 - dov lehota na vyjadrenie.

Po uplynut lehoty T SR zale vsledky analz so sprievodnou dokumentciou Eurpskej komisii (EK) na vyjadrenie. T SR po pozitvnom vyjadren EK zane konanie a rozhodnutm ur ST, ako vznamn podnik na predmetnch trhoch a ulo mu povinnosti, ktorch cieom je podpori efektvnu sa a rozvoj vntornho trhu.


T SR navrhuje uloi ST na oboch trhoch tieto povinnosti:

1. vies oddelen evidenciu, ktor m radu poskytn zkladn informcie o nkladoch, trbch a vloenom kapitle. Tieto informcie rad vyuije jednak pri posudzovan, i nedochdza k diskrimincii niektorho podniku ako aj pri posudzovan, i ST nepoaduje za svoje sluby neprimeran cenu.

2. Umoni svojim astnkom umoni poda ich vberu prstup k slubm ktorhokovek prepojenho podniku poskytujceho verejne dostupn telefnne sluby, a to:

a) individulnou vobou sla vybranho podniku pre jednotliv volania a

b) predvobou sla vybranho podniku s monosou zmeni tto predvobu individulnou vobou sla vybranho podniku pre jednotliv volania.

3. ST alej na zklade povinnost nebude mc pri poskytovan sluby pripojenia bytovch i nebytovch zkaznkov do pevnej verejnej telefnnej siete poadova neprimerane vysok ceny, brni vstupu na trh, poadova neprimerane nzke ceny alebo brni vstupu na trh a poadova neprimerane nzke ceny s cieom vyli sa, nenleito uprednostova urit skupinu koncovch uvateov a bezdvodne a neoprvnene viaza poskytovanie sluieb koncovm uvateom na poskytovanie sluby pripojenia do pevnej verejnej telefnnej siete.

T SR poas analzy, i je ST vznamn podnik musel vyhodnoti 13 kritri stanovench v zkone. V zujme zistenia skutonho stavu oslovil, okrem spolonosti ST, ktor psob na relevantnom trhu, aj potencilnych konkurentov. iadna zo spolonost neuzatvorila zmluvu o prepojen sieti s ST, ktor by vytvorila podmienky pre plnohodnotn poskytovanie verejnej telefnnej sluby pre zkaznkov, i u bytovch alebo nebytovch. Spolonosti sa nepovauj za konkurenta ST.

Pripojenie bytovch zkaznkov do pevnej verejnej telefnnej siete je sluba bytovm zkaznkom, ktor spova v zriaden prstupu k pevnej verejnej telefnnej sieti a sprstupnen verejnej telefnnej sluby.

Pripojenie nebytovch zkaznkov do pevnej verejnej telefnnej siete je sluba nebytovm zkaznkom, ktor spova v zriaden prstupu k pevnej verejnej telefnnej sieti a sprstupnen verejnej telefnnej sluby.


V Bratislave 8. februra 2005, Roman Vavro, hovorca T SR


poet koment k tomuto lnku: 0

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
08/12 Bavorsko: marketinkov kampa ve prospch DAB
23/11 ra videorekordr se bl ke konci
25/10 IP Telephony Workshop - Nejvt pehldka IP telefonie v R
16/09 Televizn signl lidem mnohde chyb
31/08 Videohry maj najv podiel na trhu s hrakami a hrami v E

Komente:


zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!