satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

upc.cz
Ptek 12.11.2004 - 02:15:46 online 2 lid pihlen Nastav barvu:

upc.cz

Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
34%
kabelovho rozvodu
22%
MMDS
10%
DVB-T
8%
satelitu
27%
Hlasovalo 360 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
TV Prima spout od 21.11.virtuln studio pro sv zpravodajsk poady dnes
Zpravodajstv televize Prima ve virtulnm studiu od nedle 21.11.2004 dnes
Reakce T na verej interwiev BBC vera
UPC uvdza nov antispamov slubu pre pouvateov chello vera
Eurosport zvyuje technick dosah v nmeckm DVB-T vera
Nmstko - letos zatm nejvyhledvanj dramatick seril T1 vera
MAG MEDIA 99, nov reklamn zstupce Galaxie sport vera
Letem svtem m vce prvodc
Sledovanost voleb v nabdce esk televize
SUPPORT LESBIENS - pirtsk narozeniny Radia 1

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

06/11 - TV ke staen: Program: AXN, Cartoon, Guide HBO, Guide HBO2, HBO, HBO2, Nepremiry HBO, Premiry HBO a Spektrum na msc prosinec, Eurosport na 48. tden, Galaxie Sport na 46. a 48. tden, Hallmark na 49. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 46.-48. tden.

24/10 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc listopad.

23/10 - TV ke staen: Program: CNN, Private Blue, Private Gold a VH1 na msc prosinec, AXN, Club, Romantica a Spektrum na msc listopad, Hallmark na 46.-47. tden, Galaxie-sport a TV Praha na 44.-45. tden, Eurosport na 45.-46. tden a TV Hradec Krlov na 45. tden.

06/10 - TV ke staen: Program: HBO, HBO Guide, Premiry HBO, Nepremiry HBO, HBO2, Guide HBO2, Synopse HBO2, Private Blue a Private Gold na msc listopad, Hallmark na 45. tden.
Rubrika: Kabelov televize
Co ek kabelov st v Evropsk unii - 1.st
Autor: Vclav Barto, e-mail: Pidan: 13.05.2003

Pinme 1.st pspvku pedsedy kabelov sekce AKK a editele UPC R, porovnvajc sluby kabelovch st u ns a v EU. Kabelov st u dvno nejsou jen kvalitnj nhradou STA, ale skutenmi irokopsmovmi stmi pro obousmrnou komunikaci.

Poet kabelovch ppojek v R vedoucch do domcnost i firem peshl podle novch daj prvn milin. Jde o dvod k oslav, i kritick reflexi?

Pravdou zstv, e kabelov st u dvno nejsou jen jakousi kvalitnj nhradou spolench televiznch antn, umoujc jednosmrn en televiznho signlu. Dnen kabelov st jsou skutenmi irokopsmovmi stmi pro obousmrnou komunikaci.Vedou z nkolika mlo centrlnch bod do rozhodujcho potu vtch mst a jejich domcnost. Jsou multifunkn, univerzln a mohou nabdnout vedle obrovsk penosov kapacity pro rzn druhy slueb i jejich vyuvn najednou, v jednom okamiku.

Jestlie je dnes pouvme uritm zpsobem (televize, Internet, hran on-line her, tzv. homeworking - prce z domova, vzjemn propojovn st, zajiovn ostrahy objekt apod.), pak ji ztra me jt o nco pln jinho. Teba o tzv. video na pn (videopoady poskytovan podle vbru zkaznka a v dob, kterou si sm ur). Stejn tak lze po kabelovch stch telefonovat, nebo nakupovat v elektronickch obchodech (e-commerce), komunikovat s ady (e-government), i vzdlvat se ( e-learning) apod. Pedn evropt opertoi, nap, UPC a Vivendi, takovto sluby v ad ppad ji nabzej.

Nevad, e zatm nedokeme odhadnout, jak aplikace a sluby budou v kabelovch stch nabzeny a vyuvny. U Internetu to tak dve nikdo nevdl. Hlavn je, e kabelov st jsou zde a jsou platformou, na kter lze dle stavt.

Jak to vid Evropa

Zem EU kladou v poslednch letech na irokopsmov sluby po kabelech velk draz. Dvod je zejm: pedpokldaj, e jejich dostupnost povede k tolik doucmu zven aktivit v podnikn, ke komunikaci mezi lidmi i mezi lidmi a ady, ke vzdlvn a zvyovn tzv. informan gramotnosti, a najdou vyuit v mnoha dalch oblastech.Usiluj proto, aby se irokopsmov sluby staly dobe dostupn, za rozumn ceny aby se neprohluboval, resp. vbec nevznikal pedl mezi tmi, kte si je mohou dovolit, a tmi kte ne. Tedy aby se efektivn eil problm tzv. digitln propasti (digital divide).

Unie pitom ji dve akcentovala dleitost informanch technologi a jejich splvn (konvergenci) se slubami telekomunikanmi. Konkrtnm projevem tohoto trendu se stalo slouen obor telekomunikac a informanch technologi (resp. informatiky) do jedinho spolenho oboru, ktermu se k elektronick komunikace.Unie pipravila nov regulan rmec tchto elektronickch komunikac, kter mus lensk zem zapracovat do svch nrodnch legislativ nejpozdji do ervence letonho roku.

R se tento zvazek tk tak, by s ponkud jinm asovm harmonogramem nov regulan rmec m bt zapracovn do naeho prvnho du nejpozdji k okamiku vstupu do EU. Proto ji dnes probhaj prce na novm zkonu o elektronickch komunikacch, kter nahrad stvajc telekomunikan zkon.

Ale s problmy. Ne nadarmo esk asociace kompetitivnch komunikac (AKK) se znepokojenm sleduje pomal tempo ppravy a varuje, e na prtahy se schvlenm zkona a na ppadn zpodn doplat pouze koncov zkaznci, kte stle nemohou vyuvat nap. levnou a pestrou nabdku irokopsmovch slueb po ADSL Internetu.. AKK vyzv odbornou veejnost, aby termn ppravy nvrhu zkona nepromarnila, k Z. Vanek, prezident AKK, kter vid problm pedevm v mal podpoe zkona samotnou odbornou veejnost, kter je znan rozttna a zabv se spe okrajovmi problmy.

eEurope a eEurope+

Dalm poinem EU bylo narsovn konkrtn trajektorie pro zajitn pstupu nejir veejnosti ke slubm elektronickch komunikac. Pro lensk zem tato trajektorie dostala ji v roce 1999 podobu iniciativy eEurope, koncipovanou s vhledem do konce roku 2002. Zamena byla jet na zkopsmov sluby a mj. poadovala zaveden lacinho, dostupnho a rychlho pstupu k Internetu.

R, coby kandidtsk zem, se tkala obdobn zamen koncepce eEurope+ (s vhledem do roku 2003). K tto iniciativ se R pihlsila, ale jeden ze stejnch cl eEurope+, kterm je vrazn zlevnn pstupu k Internetu, se celoplon nepodailo doshnout. Napklad vyten (dial-up) pstup k Internetu, kter je stle jet nejpouvanj variantou pstupu k Internetu pro domcnosti, se u ns dokonce zdrauje (z necelch 16 K za hodinu pipojen mimo piku v roce 1999, na 18 korun v souasn dob). Navc stle chyb monost vytenho pipojen s paulnm zpsobem zpoplatnn.

Trval pipojen k Internetu, navc s ist paulnm zpoplatnnm, s podstatn vymi rychlostmi ne u vytenho pipojen a v patin kvalit, tak u ns donedvna nabzely jen kabelov st. Akoliv ji poskytuj pipojen destkm tisc lid skuten masov een ADSL se objevuje teprve nyn. Zstv smutnou skutenost, e esk republika je v tomto ohledu tm posledn mezi lenskmi a kandidtskmi zemmi.


Vclav Barto
Autor je pedsedou kabelov sekce AKK a editelem spolenosti UPC R

Pt: eEurope 2005: zkladem je broadband a Jak je situace v R?


poet koment k tomuto lnku: 0

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
10/05 elezn: Nova je ve slovenskch kabelovkch nelegln!
03/04 Galaxie sport v stch nejvtho opertora kabelov televize na Slovensku - UPC Slovensko, s.r.o.
20/03 Jak dl, spolen televizn antny,
aneb jsou STA prohrou asu ? - 3. st
18/03 Jak dl, spolen televizn antny,
aneb jsou STA prohrou asu ? - 2. st
15/03 Jak dl, spolen televizn antny,
aneb jsou STA prohrou asu ? - 1. st

Komente:


zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!