satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

upc.cz
Sobota 13.11.2004 - 16:33:38 online 5 lid pihlen Nastav barvu:

upc.cz

Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
34%
kabelovho rozvodu
21%
MMDS
10%
DVB-T
8%
satelitu
27%
Hlasovalo 363 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
TV Prima spout od 21.11.virtuln studio pro sv zpravodajsk poady vera
Zpravodajstv televize Prima ve virtulnm studiu od nedle 21.11.2004 vera
Reakce T na verej interwiev BBC
UPC uvdza nov antispamov slubu pre pouvateov chello
Eurosport zvyuje technick dosah v nmeckm DVB-T
Nmstko - letos zatm nejvyhledvanj dramatick seril T1
MAG MEDIA 99, nov reklamn zstupce Galaxie sport
Letem svtem m vce prvodc
Sledovanost voleb v nabdce esk televize
SUPPORT LESBIENS - pirtsk narozeniny Radia 1

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

06/11 - TV ke staen: Program: AXN, Cartoon, Guide HBO, Guide HBO2, HBO, HBO2, Nepremiry HBO, Premiry HBO a Spektrum na msc prosinec, Eurosport na 48. tden, Galaxie Sport na 46. a 48. tden, Hallmark na 49. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 46.-48. tden.

24/10 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc listopad.

23/10 - TV ke staen: Program: CNN, Private Blue, Private Gold a VH1 na msc prosinec, AXN, Club, Romantica a Spektrum na msc listopad, Hallmark na 46.-47. tden, Galaxie-sport a TV Praha na 44.-45. tden, Eurosport na 45.-46. tden a TV Hradec Krlov na 45. tden.

06/10 - TV ke staen: Program: HBO, HBO Guide, Premiry HBO, Nepremiry HBO, HBO2, Guide HBO2, Synopse HBO2, Private Blue a Private Gold na msc listopad, Hallmark na 45. tden.
Rubrika: Kabelov televize
Kam smuje nmeck kabelov s? 1. st
Autor: Ulrich Freyer, e-mail: Pidan: 21.06.2003

irokopsmov kabelov s se sice v Nmecku prosadila, avak z dvodu digitalizace televize se u zkaznk setkv s jistmi problmy nepznivho pijet. Jak bude dal vvoj kabelov st a systmu DVB-C?


Ve zaalo potkem 80-tch let pilotnmi projekty kabelov st. Idea tehdej spolkov vldy bylo celoplon pokryt signlem z kabelov ppojky irokopsmov kabelov st (st BK) a s vyuitm monopolu spolenosti Deutsche Bundespost Telekom. Protoe byla obava ze zvislosti na sttnm podniku, dolo v tto oblasti k rozvoji podnikn. Kompromisnm eenm bylo vytvoen definovanho ppojnho msta, toti domovnho pedvacho msta (zn. HP). st st, kter le ped tmto mstem je oznaovna jako rove st 3 (zn. NE 3). Po domovnm pedvacm mst HP nsleduje rove st 4 (zn. NE 4), co je obvykle realizovan jako domovn rozvodn zazen (zn. HVtA). Zatmco pro rove st NE 3 mla spolenost Deutsche Bundespost Telekom oprvnn, na rovni st NA 4 spolenost mla monost provdt odbornou innost na objednvku vlastnka nemovitosti.


Obr. 1 - Koncept irokopsmov st - S NE 3 je propojen s hlavn stanic a domovnmi pedvacmi msty v jednotlivch domech. S NA 4 v kadm dom je napojena v tomto pedvacm mst a je tvoena rozvody k astnickm zsuvkm. Televizn pijma v domcnosti uivatele je pipojen na tuto zsuvku


Popis k obr:
Kopfstation ...... hlavn stanice
Anschlussleitung beim Teilnehmer ..... pipojen astnka
Hausbergabepunkt (HP) ............ domovn pedvac msto
Anschlussdose beim Teilnehmer .... astnick zsuvkaToto rozvren na provozovatele st NE 3 a provozovatele NE 4 vedlo k situaci, e provozovatel st NE 3 neml (jako odbratel) dn pm vztah k astnkm pipojenm na s NE 4, nbr jako zkaznk ml zkuenosti pouze s domovnm pedvacm mstem.


Deregulace vytvo konkurenci

Dleitm meznkem v oblasti irokopsmov kabelov st bylo zavdn telekomunikanho zkona (zn. TKG) a liberalizace telekomunikanho trhu. Tzn. deregulace s clem umonit a podporovat podnikn v tto oblasti. Proto se evropsk komise v Bruselu obrtila na spolenost Deutsche Bundespost Telekom, (kter se mezitm zmnila privtn na Deutsche Telekom AG) s vzvou, aby bylo provedeno oddlen spolenosti od irokopsmov kabelov st. Dvodem bylo to, e spolenost v tto irokopsmov kabelov sti a i v pevn telefonn sti ovldla trh.

Poadovan restrikce tohoto dvojho monopolu se provedla prostednictvm zaloen dceinn spolenosti Kabel Nmecko s r. o. (s podlem 100 %) a pidruenho vylenn tzv. regionlnch spolenost ve spolkovch zemch. Vznikla tak nap. spolenost Kabel Severn Porn Vestflsko s r. o. (Kabel NRW GmbH) novho provozovatele pro irokopsmovou kabelovou s v Severnm Porn Vestflsku. Proto se na technickm stavu irokopsmov kabelov st vbec nic nezmnilo. Krom toho bude asem zejm, e dky zaloen dceinn spolenosti snad nastalo vlastn omezen vlivu spolenosti Deutsche Telekom AG podle prva (tj. de jure), nadle vak bylo mon faktick zasahovn do operativnch zleitosti (tzn. de facto).

Dosavadn rozvodn s pro televizi a rozhlas musela bt pebudovna na multimediln s s interaktivnmi aplikacemi. Proto se hledal sponzor, kter by jako vtinov spolenk ml urovat financovn vstavby a podnikn. Z tohoto obdob pochz pojem trojnsobnho vyuit. Tm je mnn troj zpsob pro nov vyuit nynj st, toti programy a sluby (tak interaktivn), telefonn sluby v kabelov sti a pstup k internetu.


Obr. 2 - Princip trojnsobnho vyuit - Do irokopsmov kabelov st vstupuj ti zdroje signlu: internet, telekomunikan s a satelitn a terestrick signl. Pota, televizor, telefonn pstroj jsou u zkaznka vstupn jednotky, kter me mt pipojen na astnickou pipojovac jednotku (tato jednotka je pro uivatele jakmsi ppojnm mstem v sti.

Popis k obr.:
BK-Netz ....... irokopsmov kabelov s
Rundfunknetze (Satellit, Terrestrik) ... s se satelitnm a terestrickm pjmem
TKNetze ....telekomunikan s
Teilnehmer-Anschlusseinheit .. astnick pipojovac jednotkaSnaha o prodej kabelov st byla a do konce roku 2002 bezvsledn. Z novch provozovatel se dokala pznivho pijet pouze firma ish (pro Severn Porn-Vestflsko a pro Bdensko Wrtembersko) a firma iesy (pro Hesensko). Vtinov podl spolenosti Liberty Media ve zbvajcch spolkovch zemch nebyl schvlen spolkovm adem pro hospodskou sout, protoe tento investor si chtl nejprve rozdlit pouze programy a sluby. Telefonn sluby v kabelov sti a pstup k internetu investor bude chtt pouze v ppad zjmu o tyto sluby.

S tmto konceptem pebudovn st nepotalo, uvaovalo se pouze s rozenm vyuit techniky na kmitotech od 450 MHz do 510 MHz. Tyto kmitoty jsou v sti psma hyperband, dky tmto kmitotm je mon zvit poet kanl. U tchto kmitot dochz (u dosud pouvanch zesilova v sti) se zvyujc se frekvenc k zvislosti na sklonu kivky zeslen a tedy zhoren kvalit penosu.


Obr. 3 - Vyuit penosov kapacity do kmitotu 510 MHz - Pro kabelovou s se pedpokldal zesilova, kter pracuje v rozmez kmitot 111 a 446 MHz. Protoe jeho mezn kmitoet je 450 MHz, v rozmez nov vyuvanch kmitot od 450 MHz do 510 MHz bude mt zhorenou kvalitu penosu.

Popis k obr:
Kanle .... kanly
Hyperbandflanke ......sestupn oblast kivky (v sti psma) hyperbandu
obere Grenzfrequenz des Verstrkers.....horn mezn kmitoet zesilovaeFirmy ish a iesy se odvily pebudovat sv st kabelov televize. Vsledek vak nebyl dobr, nebo jen velmi mlo uivatel telefonnch slueb (kabelov telefonie) nebo pstupu k internetu v kabelov sti by si nap. chtlo piplatit navc. O tom, e by tato sluba mohla bt pzniv pijata nen mon nic ci, nebo sluba nebyla nabdnuta veobecn nebo pouze v zkladn form. Jako zsadn problm v marketingu se jev oddlen st NA 3 a NA 4.


Pokraovn pt

Zdroj: rfe . 5/2003, s. 37 a 39, peloil Petr Miklk, voln upraveno a zkrceno


poet koment k tomuto lnku: 2

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
22/06 Kam smuje nmeck kabelov s? 2. st
18/05 Co ek kabelov st v Evropsk unii - 2.st
13/05 Co ek kabelov st v Evropsk unii - 1.st
10/05 elezn: Nova je ve slovenskch kabelovkch nelegln!
03/04 Galaxie sport v stch nejvtho opertora kabelov televize na Slovensku - UPC Slovensko, s.r.o.

Komente:

nejnovj komente jsou nahoe za obsah ne uvedench koment tvCentrum nezodpovd!
Kvalita obrazku

23.06.2003 - 12:20 mjike
Clanek je to zajimavy, ale kvalita obrazku je nulova. Vzdyt tam nejde nic precist. Obrazky jako by tam nebyly. Chtelo by to napravu.
Mj prspevok

21.06.2003 - 07:01 technik TKR
Jestli se pro kabelovou s pedpokldal zesilova od 111MHz, tak by m hrozn zajmalo, jak se eil penos VKV rozhlasu v psmu 87.5-108MHz...? Co se tk kmitotu 450MHz, tak to plat snad pro zesilovae z potku 80-tch let... (nehled na to, e je-li mezn kmitoet zesilovae 450MHz, tak vtinou se za jeho hranici nedostane nic a u vbec ne o dalch 60MHz dl...). I max. frekvence 606MHz je dnes spe vzcnost a prakticky vechny zesilovae pracuj do 862MHz.
Celkov poet koment: 2 / zobrazuj se: 1 ... 2

zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!